ျမန္မာ့အႏုသုခမ အဘိဓာန္ Dictionary of Myanma Performing and Plastic Art

2001 ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာန

The book can be purchased here

ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ထည္၀ါခမ္းနား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖဳိးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဂီတ၊ ဇာတ္သဘင္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုပညာဆုိင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို ရွာေဖြစုစည္းကာ အနက္ဖြင့္ဆုိထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို ေရွးဦးစြာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတကာသုေတသီမ်ားပါ အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ပါ ထပ္မံျပန္ဆုိေပးထားသည့္အတြက္ သုေတသီမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္တကြ အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ပါ ေ၀ါဟာရဘဏ္တုိက္သဖြယ္ လက္စြဲျပဳကုိးကားႏုိင္မည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

Back To Top