မြဝတီစာပေဂီတ

ဦးဘတင် U Ba Tin

%e1%80%a6%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%bau-ba-tin-%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%95%e1%80%b1%e1%80%82%e1%80%ae%e1%80%90  ဦးဘတင္U Ba Tin. 1966. ျမဝတီစာေပဂီတ. Yangon: Amyin Thit Sarpay (အျမင္သစ္စာေပ).

Back To Top