ပန္တ်ာေဂီတလမ္းညႊန္

1994

ဂီတသစ္ေတာျကိဳးဝိုင္းထဲမွာ
ပန္တ်ာေတြကိုမ်ိဳးဆက္မျပဳတ္ေအာင္ေမြးထားဖို႕လိုတယ္
ဒါေလးကလမ္းညႊန္
ပထမအျကိမ္l၁၉၉၄ | first published 1994
စာ-၃၀၈ | 308 pages

Back To Top