ခင္မ်ိဳးခ်စ္ ခ်စ္ဦးညိဳ ေလာကဇာတ္ခုံဇာတ္ခုံေလာက

၁၉၉၆ 1996

Back To Top